VÝZNAMNÁ AKTUALITA 3

13.04.2012 16:56

 

Dne 12. dubna 2012 byla mezi městem Vítkovem a naším  Občanským sdružením ZÁLUŽNÉ podepsána smlouva o výpůjčce nemovitosti - kaple v obci Zálužné.

 

 

Stali jsme se tak správci kaple a je jen na nás, jakýkm způsobem budeme, samozřejmě po konzultaci s Národním památkovým úředem, kapli opravovat a dále využívat.

Kaple je nejen kulturní památkou; je také významným sakrálním objektem a především památníkem obětí těžby břidlice ve zdejší lokalitě. Samozřejmě je i přirozeným symbolem Zálužného a také našeho občanského sdružení. Proto ji hodláme zapojit do budoucích aktivit našeho sdružení, aby její význam byl vždy připomínán.

 

První naší aktivitou bude neprodlená rekonstrukce interiéru kaple tak, aby do ní bylo možno opět nastěhovat její inventář a následně ji, po dohodě s vítkovskou farností, vysvětit. Další práce na jejích opravách, spočívající jak v sanaci zdiva kaple proti vlhkosti, rekonstrukci oken a dveří, opatření kaple mřížemi v okenních nikách a před vchodem, úpravách nejbližšího okolí kaple atd., budou postupně pokračovat.

 

Vše závisí na získání finančních prostředků na uskutečnění těchto prací. Proto se obracíme na všechny, kterým není Zálužné a jeho symbol - kaple zasvěcená Pražskému Jezulátku lhostejná, aby se na její opravě s námi podíleli. Ať už přiložením ruky nebo poskytnutím jakékoli finanční částky na účet našeho sdružení, za niž budeme schopni zakoupit materiál nebo uhradit odborné práce.