Mapa evropsky chráněné lokality Nittmannova dolu

Mapa evropsky chráněné lokality Nittmannova dolu

 

 

Evropsky významná lokalita

CZ0813767 Zálužná

(N i t t m a n n ů v  d ů l)


 

 

 

Kroužky jsou vyznačeny vstupy do jednotlivých pater Nittmannova dolu. V horní části obrázku je to vstup do prvního - nejstaršího patra dolu, uprostřed do druhého, prostředního patra a dole pak vstup do třetího, nejnižšího patra. Všechny tři vstupy jsou také vletovými otvory, kteými se netopýři do podzemních prostor dostávají. Právě střední patro dolu má být, podle projektu Města Vítkova, schváleného radou města, zasypáno. Tím by byl zdevastován celý ekosystém, sloužící k průletům a zimování netopýrů. Navíc celým důlním komplexem protéká malý vodní tok, který je zdrojem podzemní vody pro studny a vrty, zásobující místní obyvatele pitnou vodou. Toto všechno při svém bezohledném postupu plánované likvidace důlního díla Město Vítkov odmítá brát v úvahu.