Obnovení tradice poutí ke kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi

Obnovení tradice poutí ke kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi

 

Obnovení tradice poutí ke kapli 14 Pomocníků v nouzi

Pouť je od slova putovat a poutníci jsou ti, kdo nejčastěji pěšky,  putují na poutní místa. A právě jedno takové, donedávna už zapomenuté poutní místo v neděli, 1. července znovu ožilo. Na kopci Nickelsbergu, mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi, při staré zemské cestě z Opavy do Olomouce, stojí od nepaměti kaple 14 svatých Pomocníků v nouzi. Podle záznamů k ní chodila procesí už kolem roku 1600. Poutní tradice se rozvinula v období útrap, bídy a rozvratu na konci třicetileté války, kdy byl zdejší kraj obsazen švédskými vojsky a lidé z okolí sem chodili prosit o přímluvu a pomoc ve své těžké situaci. A procesí se ke kapli pravidelně ubírala až do konce 18. století, kdy, za josefinských reforem, bylo poutní místo zrušeno. Na počátku 19. století nastal obrat. Po čtyřdenním dešti a prudkých bouřích, přišel na konci června 1829 nebývale silný vichr, který ničil vše, co se mu postavilo do cesty. Za oběť mu padl také starý dřevený kostel, který stával na hřbitově ve Starých Těchanovicích. Tehdy se zdejší lidé začali znovu vracet ke staré tradici, kdy putovali ke kapli 14 svatých Pomocníků v nouzi prosit o ochranu před řáděním přírodních živlů. Tak se dne 26. června 1830, znovu po několika desetiletích, konalo ke kapli procesí. A od tohoto roku tradice poutí ke 14 Pomocníkům pokračovala až do konce druhé světové války. Po ní, po vyhnání německy mluvících obyvatel, začala kaple upadat v zapomnění a nastalo druhé období jejího úpadku a devastace. A mělo katastrofální důsledky. Nově příchozí osídlenci o kapli sice věděli, neznali však její historii, ani souvislosti a důvody, proč k ní lidé po staletí chodili. Proto pro ně neměla žádný zvláštní význam. Navíc, jako na symbol „středověkého tmářství“, v boji za světlé zítřky a vymýcení „zkostnatělých církevních dogmat“, podlehla kaple v 50. letech záměrné devastaci. Zůstaly jen kamenné obvodové zdi, do nichž se dále zakusoval zub času. Obrat nastal až v roce 2008, kdy se myšlenkou obnovy kaple začali zabývat pracovníci Lesů ČR, Lesní správy Vítkov. Postupně vyřešili majetkoprávní otázky, nechali zpracovat velmi zdařilý projekt její rekonstrukce a v létě roku 2009 byla kaple opravena. Byla opravena, stála tu v lese u cesty, ale - „nežila.“

Po dohodě s vedením Lesní správy převzali kapli do péče členové občanského sdružení Zálužné. Naší snahou bylo vrátit starému poutnímu to, co k němu odjakživa patřilo. Proto jsme ji vybavili potřebným inventářem a  po dohodě s farností Vítkov a obcí Staré Těchanovice jsme se v neděli, 1. července tohoto roku, pokusili tradici zdejších poutí obnovit. A výsledek byl, zdá se, nadmíru uspokojivý. Po slavnostní bohoslužbě v kostele ve Starých Těchanovicích se poutníci odebrali ke kapli, kam již mezitím přišli také další ze Zálužného a Mokřinek. Ale byli tu i poutníci z Moravice, Svatoňovic, Kružberku, Meziny, Hradce, Vítkova a Budišova i jiných míst. V krásném prostředí, v lese, ve stínu čtyř starých lip, se u kaple sešlo více než 150 lidí. Těch, kterým nejsou zdejší kraj a jeho tradice lhostejné. Slavnostní a nevšední rámec svěcení kaple zajistilo vystoupení vítkovského Chrámového sboru a přítomnost správců dvou nejbližších farností – P. Miroslava Ševioly z Vítkova a P. Petra Fichny z Budišova n. B. Po krátké bohoslužbě se pak většina přítomných odebrala zpět do Starých Těchanovic, kde na hřišti pokračovalo to, co k poutím vždy neodmyslitelně patřilo. Přátelské posezení s občerstvením, jehož bylo v parném letním dni opravdu třeba, atrakcemi pro děti i dospělé, k nimž patřil i nezbytný a zaslouženou pozornost budící flašinetář se svým unikátním nástrojem. A všichni jsme si tam také slíbili, že se na zdejší pouti, sejdeme příští rok znovu. Můžeme tedy závěrem říci, že se nám porařilo na starou tradici úspěšně navázat a nezbývá, než ji do budoucna dále rozvíjet. A všem, kdo se na organizaci této nevšední události podíleli, děkujeme.

Mgr. Petr Zahnaš

místopředseda OS Zálužn

Poutníky před kostelem sv. Petra a Pavla ve Starých Těchanovicích

čekal flašinetář, kterému bylo ve vysloužilecké uniformě pěkně horko.

Důstojní otcové pod dohledem starosty nastoupili na bryčku

a v čele procesí se vydali ke kapli

Tam ke slavnostní náladě přispěl také vítkovský Chrámový sbor.

Po krátké pobožnosti a vysvěcení kaple Otec Miroslav poutníkům požehnal.

Na hřišti ve Starých Těchanovicích pak členové sdružení připravili poutníkům občerstvení ve skupenství tuhém 

 i kapalném.

Inventář do kaple věnovali

Hanka Brhlová a Honza Matouš ze Svobodných Heřmanic. Děkujeme.