Informace o nás

 
INFORMACE PRO VÁS:
Od 28.12.2015 jsme ve smyslu ustanovení občanského zákoníku změnili náš název na 
SPOLEK ZÁLUŽNÉ
JINAK SE V NAŠÍ ČINNOSTI NIC NEMĚNÍ. 
_____________________________________

Původní Občanské sdružení „Zálužné“

Občanské sdružení „Zálužné“ vzniklo dne 30. prosince 2011 jako nezávislá, nezisková organizace, otevřená všem, kdo nejsou a nechtějí být lhostejní k prostředí, ve kterém žijí, všem, kdo mají zájem podílet na činnostech, které mohou osadě Zálužné přinést mnoho dobrého. Jako nové členy sdružení, kterými se mohou stát nejen místní obyvatelé, majitelé rekreačních objektů, ale také všichni ostatní, komu není zdejší lokalita lhostejná, Vás rádi mezi sebou přivítáme. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem s námi spolupracovat. Buďjako členové nebo naši příznivci. Záleží jen na nás, jak možnosti, které jsou nám nabízeny, využijeme.  Záleží pouze na nás, co jsme schopni společně dokázat. Záleží pouze na nás, jak své myšlenky a nápady, dokážeme uskutečnit.

Občanské sdružení Zálužné vzniklo se záměrem využít potenciálu osady Zálužné a jejího okolí, s jeho přírodním a kulturním bohatstvím, ale také s aktuálním lidským zázemím, jež je k dispozici.  Občanské sdružení mělo od svého založení 5 členů, v současné době 4.  

Ve stanovách sdružení jsou uvedeny tyto základní cíle, o jejichž dosažení chce sdružení usilovat:

1.     Přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, kulturních i přírodních památek a historických objektů, zdravých životních podmínek především v Zálužném a v jeho okolí.

2.    Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování veřejnosti, zejména v Zálužném trvale žijících občanů a majitelů rekreačních objektů, ale také všech dalších zájemců; monitorování a podávání informací o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty místa a jeho okolí.

3.    Propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života v lokalitě. Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

4.     Podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů v Zálužném a jeho okolí, souvisejících zejména s dopravní situací, ochranou obyvatel před hlukem a znečišťováním vody a ovzduší, ochranou zeleně a přírodních hodnot, památkově chráněných i dalších historických objektů.

5.    Podpora a aktivní realizace účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí, historických objektů a kulturních památek v Zálužném a okolí; účast ve správních řízeních, týkajících se územního řízení a plánování, povolování nové rekreační výstavby a jiných staveb a rekonstrukcí stávajících objektů v Zálužném a okolí.

6.    Hledání cest a možností obnovy historických tradic v Zálužném a jeho okolí, obnovy vztahů stávajících obyvatel Zálužného s jeho bývalými obyvateli, kteří osadu a její okolí, v různých dějinných souvislostech, opustili nebo byli nuceni opustit, a to jak po stránce kulturní, tak i po stránce obnovy zpřetrhaných osobních a místních vazeb a lidských vztahů.

Konkrétní plánované aktivity sdružení:

1.     Dokončení obnovy a vysvěcení kaple v Zálužném, zasvěcené Pražskému Jezulátku

2.    Zabránění Městem Vítkovem plánovanému zničení a likvidaci evropsky významné lokality „CZ0813767  Zálužná“ (zimoviště  netopýrů v areálu Nittmannova dolu), zahrnuté do programu Natura 2000, včetně informování veřejnosti o této lokalitě a zajištění její další ochrany.

3.    Pořádání setkání, přednášek a besed s tématy historie, významné osobnosti, filozofie, literatura, hospodářství, příroda, společnost, kultura, památková péče apod., pořádání kurzů a seminářů, koncertů a jiných uměleckých představení.

4.    Pořádání společenských, zábavných a sportovních akcí pro děti i pro dospělé.

5.    Vybudování naučné stezky, věnované historii těžby břidlice ve zdejší lokalitě.

6.    Obnovení tradičních poutí ke kapli 14 Božích Pomocníků v nouzi.

7.    Účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy občanů, ochrany životního prostředí a kulturního dědictví.

 

Zakládající členové sdružení: 

Vít Borovec, Patr Havlický, Kamil Olbrecht, Zdeněk Spáčil, Petr Zahnaš.

V průběhu roku 2012 p. Zdeněk Spáčil z důvodu velké pracovní vytíženosti na své členství ve sdružení v měsíci dubnu 2012 rezignoval. 


Další informace o Zálužném a okolních obcích najdete také na:   

ZÁLUŽNÉ-MORADORF www.zaluzne-moradorf.eu/

 

Dotazy, podněty, připomínky i přihlášky k členství přijímáme na této adrese:    os.zaluzne@gmail.com

 

© 2012 Copyright Petr Zahnaš


 

 

 

Historie projektu

 

Občanské sdružení „Zálužné“ vzniklo dne 30. prosince 2011 jako nezávislá, nezisková organizace, otevřená všem, kteří nejsou a nechtějí být lhostejní k prostředí, ve kterém žijí, všem, kdo mají zájem podílet na činnostech, které mohou osadě Zálužné přinést mnoho dobrého. Občanské sdružení Zálužné vzniklo se záměrem využít potenciálu osady Zálužné a jejího okolí, s jeho přírodním a kulturním bohatstvím, ale také s aktuálním lidským zázemím, jež je k dispozici. Záleží jen na nás, jak možnosti, které jsou nám nabízeny, využijeme.  Záleží pouze na nás, co jsme schopni společně dokázat. Záleží pouze na nás, jak své myšlenky a nápady, dokážeme uskutečnit.

 

© 2010 Copyright Petr Zahnaš