Ochrana přírody

Tato část stránek je věnována informacím a činnosti OS Zálužné v oblasti ochrany přírody v osadě a okolí.

  1. Přímo v centru osady Zálužné je evropsky významná lokalita „CZ 0813767  Zálužná“, která je zahrnuta do systému Natura 2000 a je evropsky chráněným zimovištěm (čtvrtým co do velikosti v rámci ČR) netopýra černého. Tento zcela unikátní ekosystém, který vznikl v průběhu období cca 100 let po ukončení těžby břidlice v tzv. Nittmannově dole, situovaném přímo nad centrem Zálužného (haldy nad autobusovou zastávkou), je přísně chráněným územím.

  2. O zdejší lokalitě se také dozvídáme z DVD, které připravil Krajský úřad MSK o Přírodním parku Moravice, v němž se Zálužné nachází. Úryvek, pojednávající o přírodních rezervacích a chráněných územích v parku, najdeme také na www.youtube.com/watch?v=zVpFkGB1IqQ&feature=email 

  3. V těsné blízkosti osady Zálužného je, asi 1 km západně od centra osady, na levém břehu řeky Moravice, v prudkém, svažitém lesním terénu, přírodní rezervace Nové TěchanoviceTaké o ní se další informace můžete dozvědět z našich www stránek.

  4.   V současné době je však celý ekosystém evropsky významné lokality „CZ 0813767  Zálužná“ akutně ohrožen záměrem Města Vítkova, na který již byl Městským úřadem Vítkov zpracován projekt, při jehož realizaci se Město Vítkov rozhodlo lokalitu zlikvidovat - zasypat odpadovým materiálem z kamenolomu a již podniklo další kroky k tomu, aby na tuto, proti všem zásadám ochrany přírody namířenou akci, získalo nemalé prostředky ze státního rozpočtu. Bez ohledu na zamítavá stanoviska vlastního Odboru životního prostředí MěÚ Vítkov, Krajského úřadu v Ostravě, Agentury ochrany přírody a krajiny i Ministerstva životního prostředí. Dále, v samostatné části stránek, uvádíme podrobné informace, materiály a dokumenty o zdejší evropsky chráněné lokalitě a také o tomto neuvěřitelnám záměru. V chronologickém pořadí uvádíme jednotlivé kroky Města Vítkova a také popis našich kroků, které mají za cíl devastaci unikátního, Naturou 2000 chráněního systému, zabránit.